Форум » Достопримечательности и посещаемые места » Дворец и парк в Траку Воке » Ответить

Дворец и парк в Траку Воке

Анатолий: Дворец и парк в Траку Воке

Ответов - 147, стр: 1 2 3 4 All

Анатолий: На днях здесь закончились съемки фильма "Война и мир". Снимались военные сцены. Стреляла пушка, колонны дворца закопчены, внутри дворца полный беспорядок и разрушения. Наступали французские войска... Теперь помещения приводят в порядок после съемок. Вот что мы увидели внутри дворца:

Анатолий: Зимний сад

Анатолий:


Анатолий:

Анатолий: Канделябр?

Анатолий:

Анатолий:

Анатолий:

Анатолий:

Анатолий: За качество снимков простите, внутри света не было.

Walles: KALENDARIUM WAKI TROCKIEJ Przed rokiem 1618 – ziemie wokół Waki Trockiej należały do rodzin tatarskich. 1618 - Waka Trocka należała do Pawła Stefana Sapiehy kanclerza WKL (później główną właścicielką była jego siostra Jadwiga z Sapiehów, zakonnica-bernardynka). 1633 - Katarzyna Sapieżanka (siostra Jadwigi) przekazała Wakę Trocką – wojewodzie nowogrodzkiemu Tomaszowi Sapiesze - synowi Pawła Sapiehy. 1638 - Tomasz i jego brat Kazimierz Sapiehowie sprzedali majątek Waka Trocka (kolejni właściciele to m.in.: Szemetowie, Pałubińscy, Dąbrowscy). 1773 - właścicielem dworu Waka Trocka był Józef Dąbrowski h.Junosza chorąży wiłkomirski, a potem jego syn Ludwik (od jego imienia pobliska wioska nosi nazwę Ludwinowo) – Dąbrowscy toczyli długoletnie spory majątkowe z rodziną Hryniewiczów, między innymi o majątek Waka Trocka. 1775 - o prawa do dworu Waka Trocka pretendował też (choć) bezskutecznie Felicjan Wołodkiewicz. 1778 - Hryniewicze wygrali niektóre procesy z Dąbrowskimi, lecz prawa do Waki Trockiej zachował Ludwik Dąbrowski (żonaty z Krystyną Niedźwiecką) – marszałek szlachty powiatu trockiego. 1819 - rodzina Dąbrowskich na skutek długów oddała majątek Waka Trocka kredytorom (Szach i Izdebski). 1850 - od Ludwika Dąbrowskiego (przez pośrednictwo kredytorów Szacha i Izdebskiego majątek Waka kupił Jan Witold hrabia Tyszkiewicz z Wołożyna– cały majątek obejmował w tym czasie 5 tysięcy hektarów, drewniany dworek Dąbrowskich oraz 9 wiosek w okolicy (rodzina Tyszkiewiczów pozostała właścicielem Waki do II wojny światowej). 1863 – Jan hr. Tyszkiewicz (żonaty z Izabellą Tyszkiewicz z linii Łohojskiej)– piastował urząd marszałka szlachty powiatu wileńskiego. 1870 – w obrębie dworu w Wace wybudowana została kapliczka z czerwonej cegły (biały tynk widoczny dzisiaj - położono w 1990 roku) – w podziemiach kapliczki urządzono później grobowce rodzinne (do Waki przeniósł zwłoki ojca Józefa Tyszkiewicza zmarłego w 1844 roku w Wilnie). 1876 – Jan Witold hr. Tyszkiewicz przeniósł się na stałe z Wołożyna i rozpoczął budowę pałacu i innych zabudowań (budowa trwała do 1880 roku, twórcą był warszawski architekt włoskiego pochodzenia Leandro Marconi, budynek pałacu wzorowany był na warszawskich Łazienkach). 1892 – umarł Jan Witold hr. Tyszkiewicz (pochowany został w rodzinnym grobowcu w Wace) a majątek stał się własnością jego syna Jana Józefa. 1900 – Jan Józef hr. Tyszkiewicz założył w Wace Trockiej – park i ogród o powirzchni 16 hektarów (zatrudnił do tego francuskiego ogrodnika Eduard André, znanego jako naczelny ogrodnik Paryża) – w parku znajduje się do dzisiaj głaz pamiątkowy z tablicą: "Jan Tyszkiewicz założył park i ogród w Wace w r. 1900". 1903 – w Davos (Szwajcaria) umiera Jan Józef hrabia Tyszkiewicz właściciel Waki Trockiej (był żonaty z Elżbietą Krasińską – wnuczką sławnego polskiego dramaturga Zygmunta Krasińskiego). Majątek obejmuje kolejny Jan Michał hr. Tyszkiewicz (ur. w 1896 roku w Wace). 1915 – tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej większa część urządzeń i cennych zbiorów sztuki wywieziona została przez Jana Michała Tyszkiewicza do Wołożyna. Żoną Jana była Anna Janina Radziwiłł. Jan brał później udział jako oficer w walkach z bolszewikami, uzyskując order Virtuti Militari. 1937-38 – Jan Michał hr. Tyszkiewicz przywiózł z powrotem do Waki z Wilna i Wołożyna zbiory sztuki. 1939 – Jan Michał hr. Tyszkiewicz zginął 31 maja z młodym hr. Zamoyskim w Międzyrzeczu Podlaskim w wypadku lotniczym małej awionetki wojskowej. Pochowano go tymczasowo pod murem dworu w Wace. Nadzór nad pogrzebem przeprowadzał brat Jana, Michał Tyszkiewicz z żoną – słynną aktorką Hanką Ordonówną. 1939 – wrzesień – Stanisław Cat-Mackiewicz (przyjaciel domu Tyszkiewiczów) tuż przed wejściem wojsk sowieckich zabrał wdowę Annę i trójkę dzieci (Elżbieta, Zygmunt i Anna) z Waki i ewakuowali się razem do Anglii. 1939 – w pałacu w Wace stacjonowała sowiecka komenda wojskowa. Cały majątek został rozgrabiony i zniszczony. 1941-44 - w Wace Trockiej – Niemcy zorganizowali szkołę rolniczą "Niederlandische Ost Compani"prowadzoną przez Holenderów (Holendrzy m.in. wyłapywali w okolicznych wioskach Żydów i przekazywali ich Niemcom (kilku Żydów uratowali mieszkańcy ukrywając ich w swoich gospodarstwach). Całym majątkiem zarządzał arystokrata holenderski von Vorenkampf. 1945 - po wojnie okolice Waki Trockiej (wioski: Ludwinowo, Landwarów, Dobra Wola, Pietuchowo) opuszczali masowo mieszkańcy Polacy, a w ich miejsce osiedlała się ludność litewska i rosyjska. 1945 - Waka Trocka (po litewsku Trakų Vokė) – staje się kołchozem. 1970 – litewski Urząd Konserwatorski przeprowadził znaczne prace restauracyjne pałacu. W pałacu pomieściła się Filia Litewskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Rolnictwa. История Траку Воке До 1618 года – земли около Траку Воке принадлежали татарским семьям. 1618 – Траку Воке принадлежала Павлу-Степану Сапеге канцлеру ВКЛ (позже главной собственницей была его сестра Ядвига, монашка-бернардинка). 1633 – Катажина Сапега (сестра Ядвиги) передала Траку Воке новогородскому воеводе Томашу Сапеге – сыну Павла Сапеги. 1638 – Томаш и его брат Казимир Сапеги продали имение. (Следующие собственники: Шереметы, Палубинские, Домбровские и др.) 1773 – собственником имения стал Юзеф Домбровский герба "Юноша", вилкомирский хорунжий, а затем его сын Людвик (от его имени произошло название ближайшей деревни - Людвинава). Домбровские вели долгие имущественные споры с семьей Гриневичей, между прочим и о имении Траку Воке. 1775 – на право владения имением претендовал, хотя и безрезультатно Фелициан Володкевич. 1778 – Гриневичи выиграли некоторые процессы с Домбровскими, но право на Траку Воке сохранил Людвик Домбровский (женатый на Кристине Недвецкой) – дворянский предводитель Трокского уезда. 1819 – семья Домбровских в счет долгов отдала имение Траку Воке кредиторам (Шах и Издебскому). 1850 – от Людвика Домбровского (через посредничество кредиторов Шаха и Издебского) имение Воке купил граф Ян Витольд Тышкевич из Воложина. Все имение занимало в то время 5 тысяч гектаров, деревянный домик Домбровских и 9 деревень (Тышкевичи оставались собственниками Воке до второй мировой войны). 1863 – гр. Ян Тышкевич (женатый на Изабелле Лохойской) – занимал должность предводителя дворянства Виленского уезда. 1870 – в границах имения была построена часовня из красного кирпича (белая штукатурка, которую видим сегодня, положена в 1990 году), в подземельях часовни позже устроен был семейный склеп (в Воке перенесены были останки отца Юзефа тышкевича, умершего в 1844 году в Вильне). 1876 – Ян Витольд гр. Тышкевич перебрался сюда жить из Воложина и начал строительство дворца и других построек (строительство продолжалось до 1880 года, автором был варшавский архитектор итальянского происхождения Леандро Маркони, строился дворец по образцу Варшавских Лазенек). 1892 – умер Ян Витольд гр. Тышкевич (похоронен был в семейном склепе в Т. Воке), а имение стало собственностью его сына Яна Юзефа. 1900 – Ян Юзеф гр. Тышкевич основал в Траку Воке парк и сад площадью 16 гектаров, пригласив для этого французского паркового архитектора Эдуарда Андрэ, (известен как главный парковый архитектор Парижа). В парке до сегодняшнего дня находится памятный камень с надписью: "Ян Тышкевич заложил парк и сад в Воке в 1900 году" 1903 – в Давосе (Швейцария) умирает Ян Юзеф гр. Тышкевич собственник Т. Воке (женат был на Эльжбете Красинской – внучке известного польского драматурга Зигмунта Красинского). Имение получает очередной Ян Михал гр. Тышкевич (род. в 1896 году в Воке). 1915 – прямо перед началом первой мировой войны бОльшая часть обстановки и ценных произведений искусства были вывезены Яном Михаилом гр. Тышкевичем в Воложин. Женой Яна была Анна Янина Радзивилл. Ян позже участвовал как офицер в боях с большевиками, получив за это орден Виртути Милитари. 1937-1938 – Ян Михал гр. Тышкевич привез обратно в Воке из Вильна и Воложина коллекции произведений искусства. 1939 – Ян Михал граф Тышкевич погиб 31 мая вместе с графом Замойским в Мендзыжече Подляским в авиакатастрофе малой военной авиетки. Похоронили его временно у забора имения в Воке. Похороны организовали брат Яна Михал Тышкевич с женой – известной актрисой Ханкой Ордоновной. 1939 сентябрь – Станислав Цат-мацкевич (друг семьи Тышкевичей) перед приходом советских войск забрал вдову Анну с тремя детьми (Эльжбета, Зыгмунт и Анна) из Воке и они вместе эвакуировались в Англию. 1939 – в дворце в Воке располагалась советская военная комендатура. Все имение было разграблено и разрушено. 1941-1944 – в Траку Воке немцы организовали сельскохозяйственную школу "Niederlandische Ost Compani", которой управляли голландцы (голландцы, кстати, вылавливали в соседних деревнях евреев и передавали их немцам, несколько евреев спасли жителя, пряча их в своих хозяйствах). Всем имением управлял голландский аристократ фон Форенкампф. 1945 – после войны окрестности Траку Воке (деревни: Людвинава, Лентварис, Добра Воля, Петухово) массово покидали жители поляки, а на их место селились литовцы и русские. 1945 – Траку Воке становится колхозом. 1970 – литовское управление консервации провело большие реставрационные работы во дворце. Во дворце разместился филиал Литовского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Walles, и откуда Вы все это знаете

Walles: Na fotografii: Сообщение: #127 i #129 - pokazana jest stara wodociągowa wieża ciśnień służąca też jako wieża sygnalizacyjna. Na fotografii: Сообщение: #130 – drewniany budynek zwany kiedyś „świren” (czyli: spichlerz do przechowywania ziarna) Na fotografii: Сообщение: #135 – budynek dawnej stajni dla koni i magazyn powozów. Сообщение: #334 – i widok tej strony pałacu w 1930 roku Дворец в 1930 году На фотографии: сообщение #127, #129 – старая водонапорная башня, служившая также и сигнальной башней. На фотографии: сообщение #130 – деревянное строение – амбар для хранения зерна На фотографии : сообщение #135 – строение конюшни и каретная

Walles: PLAN OGRODU

ruva: Где этот дворец? По правой стороне озера Тракай (стоя лицом к замку)? Я был в этих местах.Несколько лет подряд я был в пионерском лагере в Тракай. На шлюпках нас возили на остров.Гуляли по развалинам замка.К Дворцу нас не возили,объект не для простых людей.Говорили как-будто - санаторий для членов правительства. Реставрированный замок очень красив. Из груду красного кирпича превратили в шедевр.

CARINA: ruva вы говорите про дворец Тышкевича, а Анатолий вообще не про Тракай, это по дороге в Тракай - Траку Воке.

vineja: ruva, роду Тышкевичей принадлежало 99 дворцов. Один из них был в Траку Воке. Именно о нем рассказывал Анатолий. А в Тракай находится другой дворец. Тоже красивый, как и все дворцы Тышкевичей. Когда я была в тракайском дворце, туда уже пускали и находилась там Тракайская турбаза. ТРАКУ ВОКЕ - в черте города и находится на пол-пути из Вильнюса в Тракай.

Walles: ruva Tak jest (wszystko pięknie wyjaśniła vineja) - pałac w Trokach (dokładnie ZATROCZE) to inny pałac. Blisko Waki Trockiej znajduje się jeszcze inny pałac LANDWAROWO (Lentvaris) który należał do brata Jana Tyszkiewicza - Michała. Дворец в Тракай, точнее Ужтракис, это другой дворец. Около Траку Воке находится еще один дворец -Лентварис, который принадлежал брату Яна Тышкевича - Михаилу

Анатолий: ruva пишет:Где этот дворец? По правой стороне озера Тракай (стоя лицом к замку)? Здесь находится еще один дворец графа Тышкевича. Ужутракис Дворец графа Тышкевича раньше окружал парк, который спроектировал известный архитектор Е. Ф. Андре. Была оборудована сложная система прудов. В советское время поместье было национализировано, до 1954 года там был санаторий для высокопоставленных руководящих работников, позже – дом отдыха, а до 1991 года – туристическая база. Теперь ансамбль зданий поместья реставрируется.

карлсон: Через год Вход в парк

карлсон:

карлсон: Аист на крыше...

карлсон:

карлсон: Памятный камень в парке: Ян Тышкевич заложил парк и сад в Воке в 1900 году

карлсон: Один из прудов

карлсон: Это строение помнит лучшие времена

карлсон:

карлсон:

карлсон:

карлсон:

карлсон: Аллея ведущая в Лентварис

карлсон: Ворота на этой аллее

карлсон:

карлсон: Часовня в парке

карлсон:

карлсон: Надгробия у часовни

карлсон:

карлсон:

карлсон: По дороге в Лентварис

карлсон: Впереди уже виден Лентварис

карлсон:



полная версия страницы