Форум » Вильнюсский некрополь » Другие вильнюсские кладбища » Ответить

Другие вильнюсские кладбища

Анатолий: Разные кладбища города

Ответов - 151, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All

Анатолий: На первых двух планах Вильнюса 1921 и 1942 гг. видно, что в районе пр. Саванорё и ул. Геросёс Вильтес находилось кладбище. На планах советского периода этого кладбища нет. Внизу - современный план того же района. Интересно было бы узнать, что это было за кладбище, когда оно появилось и когда перестало существовать. Вполне возможно, что это было т.н. холерное кладбище, о котором упоминают старые путеводители по Вильнюсу.

Brachka: Анатолий, я дико извиняюсь, но на карте 1942 года там просто лесочек (без крестов) Посмотрите тут

Walles: Brachka Anatolij ma rację - Tam był cmentarz choleryczny!!!!!!! Dla biedoty, która nie stawiała pomników!!! Перевод: Все верно, Анатолий, там было холерное кладбище! Для бедноты, которая памятников не ставила.


Анатолий: Brachka, Walles Brachka пишет: на карте 1942 года там просто лесочек Верно. Тогда можно предположить, что кладбище перестало существовать до 1942-го года. А учитывая план 1935-го года, который прислал Walles - между 1935-м и 1942-м годами.

Walles: Анатолий Odnośnie cmentarza cholerycznego: Bardzo śmiało stawiasz tezę - kiedy cmentarz był czynny - według moich informacji cmentarz był nieczynny już przed I wojną światową. Najważniejsi znawcy nekropolii wileńskich nie są w stanie podać konkretnych dat założenia cmentarza. Cmentarz był ogrodzony murem z cegły i trwał przez cały okres II wojny. Stały tam krzyże ale mocno zniszczone - większość drewnianych, przez cmentarz prowadziły piaszczyste dróżki, które były przedłużeniem uliczek: Pokój, Spokój, Cedrowa (Kedru g.), Klonowa (Klevu g.) i Świerkowa. Nazwy ulic: "Pokój" i "Spokój" były oczywiście związane z istnieniem tego cmentarza. Wokół było sporo małych drewnianych domków (niektóre się zachowały do dzisiaj: np. Kedru g. 11, Egliu g. 33, 35, 36 i 38). Data likwidacji cmentarza związana jest z okresem gdy w tym miejscu budowano "Gerosios Vilties vid. mokykla" razem z dużym boiskiem, "Vilkpedes Seniunija) Savanoriu g. 44, domami Savanoriu g. 48, 50 i 52 oraz Przedszkolem "Ausrele". A oto krótka opowieść, którą mam zachowaną w swoim archiwum wspomnień dawnych mieszkańców Wilna: "Mama prowadziła mnie z naszego domu na Legionowej do cioci mieszkającej na Nowogródzkiej za rękę. Trzymałem się zawsze mocno bo szliśmy na skróty przez cmentarz. Mama zawsze straszyła, że jeśli puszczę jej rękę to mnie "umrzyki" porwą. Zbliżaliśmy się do ceglanego muru, rozwalonego w kilku miejscach i przez wydeptane przez ludzi ścieżki szliśmy pośród krzaków i dużych oraz małych drzewek. Cmentarz był tak mocno zarośnięty, że myslałem jako mały chłopiec, że to lasek albo park. Gdzieś czasem spośród wysokiej trawy widać było jakieś resztki drewnianych krzyży. W 1937 roku odbyłem "chrzest bojowy" bowiem przyszło mi wracac od cioci samemu. Z "duszą na ramieniu" skręciłem z Nowogródzkiej na uliczkę Prostą i dotarłem do muru cmentarza. Na szczęście było jeszcze jasno, więc mój strach nie był aż tak duży. Przeszedłem przez wyrwę w murze i ruszyłem ścieżką na zachód. Gdy już ptrawie zbliżałem się do końca usłyszałem nagle głosy i jakieś śmiechy. Teraz już biegłem cały przerażony. W domu nic nie powiedziałem. Za kilka dni znów szedłem z mamą poo mleko i jajka do sklepu na ulicy Zgoda (Skroblu g.). Mama trzymała mnie za rękę i znów powiedziała abym się nie puszczał bo "umarlaki", ale wtedy gdy spojrzałem na nią zobaczyłem taki mały uśmiech na jej twarzy. Gdy byliśmy gdzieś w połowie drogi usłyszeliśmy trzask łamanych gałęzi i z krzaków, wyszedł jakiś człowiek. Nie muszę dodawać jak mocno w tym momencie ściskałem rękę mamy. Ten człowiek śmierdział wódką i odezwał się nagle "Witajcie Pani sąsiadko, nie macie pożyczyć 10 groszy" - mama odpowiedziała ze złością "A wy nie macie gdzie pić wódki tylko na cmentarzu, wstydu nie macie". "Ot jaki to cmentarz" odpowiedział nieznajomy - "Nawet napisów nie ma i nikt nie chodzi z kwiatkami". Ale jak pamiętam w listopadzie na Zaduszki ludzie zapalali tam świeczki. Od tej pory już się nie bałem chodzić przez cmentarz (nawet wieczorami jak było ciemno), a raczej bałem się żeby mnie nikt nie zaczepiał. Już w czasie okupacji dowiedziałem się, że na cmentarzu pochowane były ofiary zarazy, ale z którego roku nie wiadomo. Byli to z pewnością ludzie biedni, których nikt nie mógł pochowac z należytą czcią........ * Перевод Что касается холерного кладбища, то слишком смело делать выводы когда кладбище было действующим – по моей информации кладбище было недействующим уже перед Первой мировой войной. Главные знатоки виленских некрополей не могут указать конкретной даты основания кладбища. Кладбище было огорожено кирпичной стеной и существовало в течение всей Второй мировой войны. Стояли там и кресты, только очень разрушенные, в основном - деревянные. Через кладбище шли песчаные дорожки, которые являлись продолжением улочек: Pokój (Мир), Spokój (Спокойствие), Cedrowa (Кедровая, теперь ул. Кедру), Klonowa (Кленовая, теперь ул. Кляву) i Świerkowa (Еловая). Названия улиц: "Мир" и "Спокойствие" были связаны с существованием этого кладбища. Вокруг было много маленьких деревянных домиков (некоторые сохранились до сих пор: напр., ул. Кедру 11, ул. Эглю 33, 35, 36 и 38). Дата ликвидации кладбища связана с временем, когда в этом месте строили среднюю школу "Геросёс Вильтес" вместе с большим спортивным залом, сенюнию Вилкпедес (ул. Саванорю, 44), дома на ул. Саванорю, 48, 50 и 52 и детский сад "Аушряле". А это краткий рассказ, из моего архива воспоминаний жителей Вильны тех времен: "Мама провожала меня из нашего дома на Легионерской к тете, жившей на Новогрудской. Я всегда очень крепко держался за мамину руку, так как, чтобы сократить дорогу, шли мы через кладбище. Мама всегда пугала, что, если отпущу ее руку, то меня схватят мертвецы. Мы приближались к кирпичной стене, разрушенной в нескольких местах, и через протоптанные людьми тропинки, шли среди кустов и деревьев. Кладбище так сильно заросло ими, что я думал, что это лес или парк. Иногда среди высокой травы были видны остатки деревянных крестов. В 1937 году я прошел боевое крещение: пришлось возвращаться от тети одному. Душа ушла в пятки, когда я повернул с Новогродской на улочку Прямую и дошел до стен кладбища. К счастью, было еще светло, поэтому мой страх не был так уж силен. Перешел через разлом в стене и пошел по дорожке на запад. Когда я уже почти приближался к выхожу с кладбища, вдруг услышал голоса и какой-то смех. Теперь я уже побежал, весь объятый ужасом. Дома ничего не сказал. Через несколько дней вновь с мамой мы шли за молоком и яичками в магазин на улице Согласия (Zgoda, теперь ул Скроблу). Мама держала меня за руку и вновь сказала, чтобы не отпускал руки, так как мертвецы… Но когда я взглянул на нее, увидел слабую улыбку у нее на лице. Когда мы были где-то на половине дороги, вдруг услышали треск ломающихся веток и из кустов вышел какой-то человек. Не надо говорить, как сильно я стискивал мамину руку. Этот человек вонял водкой и вдруг сказал: - "Здравствуйте соседка, не можете отдолжить 10 грошей?" Мама ответила со злостью: - "А у Вас нет другого места, где водку пить, как только на кладбище. Совсем стыда нет!" - "Какое же это кладбище, - ответил незнакомец. – Даже надписей нет, и никто с цветами не ходит". Но я помню, в ноябре на День поминовения усопших люди зажигали там свечи. С этого времени я уже не боялся ходить на это кладбище (даже вечерами, когда было темно), скорее боялся, чтобы меня никто не зацепил. Уже во время оккупации узнал, что на кладбище были похоронены жертвы эпидемии, но неизвестно какого года. Были это, скорее всего, бедные люди, которых никто не мог похоронить с положенными почестями…"

Анатолий: Кладбище Саулес на Антакальнисе рядом с костелом Петра и Павла

карлсон: Дворец ритуальных услуг ( Laidotuvių Rūmai) Оланду 22

карлсон: План территории

Фёдорова : А метрах в 100 примерно стоит мой первый дом. Кладбище уже захватило участок сада.

vineja: Фёдорова , а мне казалось, что кладбище Саулес остается в тех же размерах, что и 40 лет тому назад.

карлсон: Большое татарское кладбище было возле реки Воке, там где шоссе на Тракай, на территории транспортного предприятия. При прокладке нового Тракайского шоссе, всё разрушили, а кости татар использовали при прокладке шоссе. Примерно 500-метровый участок дороги, от моста в сторону Вильнюса, просто усеян костьми татар. Отсюда

semion63: карлсон , ведь там неподалёку находится деревня Сорок татар (Кятурясдящимт тоторю), поэтому, неудевительно, что старые татарские кладбища находились именно там, в районе реки Воке. Наверняка существует и современное татарское кладбище возле этой деревни...

Анатолий: ВИЛЕНСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ КЛАДБИЩЕ НА ЛУКИШКАХ Кладбище находилось на горе Таурас и охватывало большую территорию - от здания, где сегодня находится Медицинский банк, до Дворца профсоюзов. Оно просуществовало до конца XIX века. Снимок Ю.Чеховича из коллекции Чеслава Малевски. Статья про кладбище у нас на сайте: vilnius.penki.lt/prav_kl.html

Brachka: Забили местечко: или будущий мемориал, или одно из двух. Виршулишкес, кладбище Судярвес, как с ул. Виршулишкю войдёшь, так сразу наискосок... 3 х 7 = 21 могила. Почти все они «двухместные». В смысле, места там вообще-то в каждой на двоих, но у некоторых имена супруги отсутствуют: невысокая плита слева, видать, только для поддержания общего вида. На одном-двух крестах/камнях год смерти написан, у ещё нескольких захороненных - как и у всех пустующих - стоит «20..». Потом впишут. Вот странно как-то: люди ещё живы, а братская могила уже как бы и есть...

vineja: Brachka, думаю - это не от хорошей жизни. Чтобы родным потом денег не надо было тратить на надписи. Или же, вообще, так делают те, у кого нет родных.

Brachka: vineja, что-то говорит мне, что это вообще на деньги налогоплательщиков сделано.

карлсон: В Вильнюсе открыто новое кладбище DELFI 10 декабря 2008 г. 14:15 В вильнюсском районе Науйининкай, на месте бывшей деревни Лепине, открыто новое одноименное кладбище. В настоящее время под кладбище отведена территория площадью 5 гектаров, в будущем она расширится до 54 га. Возле нового кладбища будет автомобильная стоянка, здания ритуальных услуг. Вильнюсское самоуправление сообщает, что в целом кладбище будут обслуживать около 200 человек. По словам специалистов самоуправления, место под новое кладбище было выбрано с учетом различных природных, физических и других факторов – подходящий грунт, отсутствие культурно-исторических памятников и т.д. ru.delfi.lt

lucky: Здравствуйте! Помогите , пожалуйста. Все мои родственники похоронены на кладбище на ул. Кауно. К сожалению, я не знаю как оно называется в настоящее время. А по приезду хотелось бы оформить все справки о захоронениях и оформить родственную визу. Заранее спасибо!

Brachka: lucky, да нету в Вильнюсе на ул.Кауно никаких кладбищ.

lucky: Извините меня, ради Бога! Сейчас попробую обьяснить по памяти где находится кладбище (извините за некорректное название улиц ). Моя бабушка жила на Дариус и Гиренос (напротив было кольцо троллейбусов, по дороге в аэропорт). Если идти дворами в сторону железной дороги, то выходишь прямо к кладбищу. Район назывался Науининкай. Может эта информация поможетполная версия страницы