Форум » Вильнюсский некрополь » Кладбище Св. Рафаила » Ответить

Кладбище Св. Рафаила

Walles: Cmentarz został założony przez parafię Św.Jana prawdopodobnie już pod koniec XV wieku, gdy cmentarz wokół kościoła musiał być likwidowany ze względu na rozbudowę miasta (ulica Świętojańska, Dominikańska, Trocka itd.). Nekropolia ta była pierwszym wileńskim cmentarzem „zamiejskim”. W XVI wieku, gdy kościół Św.Jana objęli jezuici również cmentarz za Wilią należał do nich. Cmentarz był dość duży i dochodził swoim obszarem aż do cmentarza żydowskiego (oddzielała je uliczka schodząca do Wilii – dzisiejsza Rinktines). W 1680 roku jezuici wybudowali kaplicę pod wezwaniem Św.Teresy, ale usytuowana ona była za cmentarzem żydowskim na wprost Arsenału i ujścia Wilenki. Kościółek Św.Teresy uległ zniszczeniu, gdy podmyła go Wilia w XVIII wieku (o tym kościele napiszę kiedyś więcej). Gdy jezuici zbudowali kościół Św.Rafała – cmentarz został przypisany do tej nowej parafii. Na cmentarzu wzniesiono małą kaplicę pogrzebową (kaplica ta po raz pierwszy została pokazana na planie Furstenhoffa z połowy XVIII wieku). Cały cmentarz został zaznaczony na planie Wilna z 1840 roku. Gdy w 1773 roku skasowano zakon jezuitów, kościół Św.Rafała i cmentarz przejął zakon Pijarów i zarządzał nim aż do końca swojego istnienia zakonu w Wilnie, czyli do 1835 roku. Na początku XIX wieku kaplica pogrzebowa na cmentarzu była w stanie ruiny. Próbowano ją odrestaurować w 1852 roku, ale projekt nie doszedł do skutku. Odbudować udało się ją w 1889 roku w stylu neoklasycyzmu. W jej wnętrzu umieszczono obraz z dawnego kościółka Św.Teresy. W tym czasie, gdy na terenie cmentarza żydowskiego Rosjanie budowali twierdzę, zlikwidowano również pewną część cmentarza Św.Rafała i postawiono na tym miejscu cerkiew. W latach 1900-1903 gdy budowano Elektrownię Miejską (na główny budynek elektrowni została zaadoptowana owa cerkiew), teren cmentarza jeszcze bardziej został okrojony i obejmował mały obszar, na którym nagrobki znajdowały się aż do nabrzeża Wilii, a pośrodku stała wymieniona kaplica. Lista nagrobków tego cmentarza nigdy nie została zinwentaryzowana, więc nie można nic pewnego powiedzieć o tym, kto był na tym cmentarzu pochowany. Podobno groby spisywał Ludwik Zasztowt, a potem Lucjan Uziębło ale spis ten nie zachował się. Z pewnych informacji wśród grobów była mogiła Kaspera CHODYKO (powstańca z 1863 roku) i sławnego z polskiego przysłowia ZABŁOCKIEGO (Wyszedł jak Zabłocki na mydle), który zmarł w 1820 lub 1821 roku, mając podobno koło 100 lat*. Według przypuszczeń historyków na cmentarzu tym mogło być pochowanych sporo osób z kadry jezuickiego Uniwersytetu a później z nauczycieli Kolegium pijarów. Cmentarz był w latach międzywojennych otoczony murem, ale od końca XIX wieku zamknięty dla pochówków. W lipcu 1944 na cmentarzu tym pochowano trzech żołnierzy polskiego AK, którzy polegli w bitwie pod Krawczunami. Po II wojnie, gdy likwidacji ulegały niektóre cmentarze wileńskie (np. żydowski na Zarzeczu, ewangelicki na Pohulance) również cmentarz Św.Rafała został w 1958 roku zlikwidowany i część nagrobków posłużyła zapewne do budowania różnych obiektów. Pozostała kapliczka pogrzebowa, która jeszcze do ostatnich lat XX wieku służyła jako pomieszczenie gospodarcze. W 1989 Związek Polaków na Litwie wystawił w miejscu mogiły AK-owców żelazne krzyże (obok kaplicy). Wtedy też widoczne były jeszcze resztki ogrodzenia i kilka nagrobków. Pomimo iż w 1992 roku przeprowadzono ekshumację nie znaleziono szkieletów owych AK-wców (szczątki zamierzano przenieść na cmentarz na Rossie), w tym akurat miejscu. Pobliska zabudowa nie pozwalała na prowadzenie dalszych poszukiwań. Krzyże pozostały, więc na Pióromoncie jako mogiła symboliczna, a nagrobki tych trzech AK-owców na Rossie są puste. *Nikłe wspomnienia na temat owego Zabłockiego, znalazły się w pamiętnikach Stanisława Morawskiego, Kilka lat młodości mojej w Wilnie 1818-1825, Warszawa 1924. Перевод: Кладбище было открыто приходом Св. Яна , скорее всего, уже в конце XV века, когда кладбище вокруг костела должно было быть ликвидировано из-за разрастания города (улицы Свентоянская, Доминиканская, Троцкая и т.д.). Этот некрополь был первым Виленским "загородным" кладбищем. В XVI веке, когда костел Св. Яна переняли иезуиты, также и кладбище за Вилией принадлежало им. Кладбище было довольно большим и территория его доходила до еврейского кладбища (разделяла их улочка, идущая к Вилии - сегодняшняя Ринктинес). В 1680 году иезуиты построили часовню Св. Тересы, но находилась она за еврейским кладбищем напротив Арсенала и устья Вильняле. Часовня Св. Тересы была разрушена, когда ее подмыла Вилия в XVIII веке (об этом костеле напишу когда-нибудь больше). Когда иезуиты построили костел Св. Рафаила, кладбище было приписано к этому новому приходу. На кладбище построили маленькую погребальную часовню (часовня эта впервые была показана на плане Furstenhoffa середины XVIII века). Все кладбище было обозначено на плане Вильна 1840 года. Когда в 1773 году был закрыт орден иезуитов, костел Св. Рафаила и кладбище перенял орден Пияров и владел им до конца существования ордена в Вильно, т.е. до 1835 года. В начале XIX века погребальная часовня на кладбище была в разрушенном состоянии. Хотели ее отреставрировать в 1852 году, но проект не был реализован. Отстроить ее удалось в 1889 году в стиле неоклассицизма. Внутри ее помещена была икона из бывшей часовни Св. Тересы. В то время, когда на территории еврейского кладбища российские власти строили крепость, также была уничтожена и часть кладбища Св. Рафала и на этом месте была поставлена церковь. В 1900-1903 годах, когда строилась городская Электростанция (для главного здания электростанции была использована церковь), территория кладбища еще больше была обрезана и занимала малую площадь, на которой надгробия располагались даже до набережной Вили, а посередине стояла упомянутая часовня. Список надгробий этого кладбища никогда не составлялся, так что ничего точно сказать о том, кто на этом кладбище бы похоронен, нельзя. Похоже, что могилы переписывал Людвик Заштовт, а потом Люцьян Узембло, но списки эти не сохранились. По некоторым данным была там могила Каспера ХОДЫКО (участника восстания 1863 года) и известного по польской поговорке ЗАБЛОЦКОГО (Вышел, как Заблоцкий на мыле) - (* Я так понимаю, что это соответствует - Вышел сухим из воды? )- Заблоцкий умер в 1820 или 1821 году в возрасте около 100 лет. Воспоминания об этом Заблоцком были в дневниках Станислава Моравского "Несколько лет моей молодости в Вильне 1818-1825, Варшава 1924. По предположениям историков на этом кладбище могло быть похоронено много преподавателей иезуитского Университета, а позже учителей Коллегии пиаров. В межвоенное время кладбище было ограждено каменной стеной, но с конца XIX века закрыто для захоронений. В июле 1944 года на кладбище были похоронены три солдата польской Армии Крайовой, которые погибли в битве под Кравчунами. После Второй мировой войны, когда уничтожались некоторые виленские кладбища (например, еврейское на Заречье, евангелистское на Погулянке), также и кладбище Св. Рафаила в 1958 году было ликвидировано, и часть надгробий, возможно, пошла на строительство различных объектов. Осталась погребальная часовня, которая еще до последних лет XX века служила как хозяйственное помещение. В 1989 году Союз Поляков в Литве поставил на месте захоронения солдат АК железные кресты (около часовни). Тогда также видны были остатки ограды и несколько надгробий. Хотя в 1992 году была проведена эксгумация, останков солдат АК найти не удалось (хотели их перенести на кладбище на Россе). Близкие застройки не позволили провести дальнейших поисков. Кресты остались на Пюромонте как символическая могила, а надгробия этих трех солдат АК на Россе остались пустыми.

Ответов - 8

Walles:

Walles:

edziunia: Сейчас возле этой каплицы стоит крест на могиле офицеров АК, которые погибли 13 июля 1944 года в битве под Кряучюнай (местность за районом Пилайте). А простые солдаты похоронены там, где Brachka, описывая Калварии, сфотографировал крест с могилой


карлсон: Фото отсюда

Анатолий: ...На этом месте кладбище Св. Терезы, основанное в начале XVIII века, и костел ее имени стоял. Потом основание костела подмыла р. Нерис и он рухнул. Впоследствии кладбище перешло в ведомство Костела Св. Рафаила. В 1866 и 1868 году вильнюсский Генерал губернатор приказал его закрыть. Через 10 лет городская санитарная комиссия описала неогороженное кладбище как место, где в костях роются собаки и свиньи... В 1903 г. клабдище приведено в порядок, реставрирована каменная часовня. ...В 1944 г. здесь похоронены 15 солдат Армии Крайовой, погибшие в боях с немцами. В середине 80-х годов вокруг началось строительство, большинство надгробий исчезло. Осталась только часовня... В 1989 г. поставлены кресты упомянутым полякам. Из книги "Nukentėję paminklai", 1994. Информация отсюда: www.miestai.net

карлсон:

Gedis: Fleury, Stanislaw Filibert, LDM rinkinyje click here

кривич: Walles пишет: По некоторым данным была там могила Каспера ХОДЫКО (участника восстания 1863 года) и известного по польской поговорке ЗАБЛОЦКОГО (Вышел, как Заблоцкий на мыле) - (* Я так понимаю, что это соответствует - Вышел сухим из воды? ) Поскольку Заблоцкий прогорел на мыле, то это скорее соответствует русской поговорке: "Торговали – веселились, подсчитали – прослезились.". "Вышел сухим из воды" - смысл совсем другой.полная версия страницы